1. Διαγωνισμός – Διοργάνωση:
Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «Jiunnell» (εφεξής ο “Διοργανωτής” ή Jiunnell), που εδρεύει στη Λευκωσία, διοργανώνει στo fan page της στο Instagram, την παρούσα προωθητική ενέργεια/Διαγωνισμό υπό τον τίτλο “Giveaway”.

Ο Διαγωνισμός καλεί τους χρήστες των προαναφερθέντων Διαδικτυακών Τόπων να συμμετάσχουν με το αντίστοιχο profile που έχουν ήδη δημιουργήσει εκεί, κάνοντας follow στο instagram προαιρετικά τη σελίδα της Jiunnell και κάνοντας comment (tag 3 friends) και like στο post που αφορά τον διαγωνισμό.

Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους Διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server), των αντίστοιχων δικτύων social media (Instagram) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των προσωπικών του πληροφοριών οι οποίες και θα ζητηθούν στην περίπτωση που αναδειχθεί νικητής.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους και να διαμένουν στην Κύπρο. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι καθώς και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, της Jiunnell, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

3. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

(β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους και δεν τους έχουν ρητά και πλήρως αποδεχτεί,

(γ) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ή/και των συνδεδεμένων με τον Διοργανωτή επιχειρήσεων, καθώς και τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών (όπως ορίζονται στον όρο 2 ανωτέρω).

Επίσης, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη του, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής.

Σε κάθε περίπτωση ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα αποκλεισμού σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού οποιουδήποτε χρήστη / επισκέπτη / συμμετέχοντα από το Διαγωνισμό που συμμετέχει κατά παράβαση των Όρων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν κάποιος εξ αυτών ανακηρυχθεί νικητής, και θα ευθύνονται απέναντι στο Διοργανωτή για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν από τυχόν τέτοιες ενέργειες.

Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες εκτός από τα έξοδα της υπηρεσίας σύνδεσής τους με το διαδίκτυο, βάσει του τιμοκαταλόγου του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου που έχουν επιλέξει. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο Διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, γίνεται με τη δική τους βούληση και πάντοτε εφόσον διαβάσουν και συμφωνήσουν πρώτα με τους Όρους και ρητά συναινέσουν για την εκούσια συμμετοχή στο Διαγωνισμό με τα προσωπικά τους στοιχεία και σύμφωνα με όσα προβλέπονται κατωτέρω στο άρθρο 5.

Διευκρινίζεται επίσης ρητώς ότι η Jiunnell, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες όρους, να τροποποιήσει ή και να ακυρώσει τον Διαγωνισμό, χωρίς καμία προειδοποίηση .

4. Διάρκεια Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 10/05/24 έως την 24/05/24.

Διευκρινίζεται ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα του Διοργανωτή που θα υποστηρίζουν τη διενέργεια του Διαγωνισμού αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης και λήξης του, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει το Διοργανωτή ως προς το εμπρόθεσμο της εν λόγω συμμετοχής.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Όποιος πληροί τα προαναφερόμενα και επιθυμεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να εισέλθει (login) στον προσωπικό του λογαριασμό (profile) στο Instagram, να επισκεφθεί τη σελίδα της Jiunnell και να ακολουθήσει τα βήματα του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα συνιστούν δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και πλήρη αποδοχή των Όρων. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες Όρους.

6. Δώρο – Ανάδειξη Νικητή του Διαγωνισμού : Τα δώρα του Διαγωνισμού (5 Clean Skin Duo Kits που περιλαμβάνουν το The Gel και το The Facial Gel Wash ) θα απονέμονται στους νικητές του διαγωνισμού. Οι (5) νικητές θα προκύψουν από τις έγκυρες συμμετοχές του διαγωνισμού στο Instagram.

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δώρου στη λήξη του διαγωνισμού, οι νικητές θα παραλάβουν δώρο αντίστοιχης αξίας.

Μετά την λήξη του διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες συμμετοχές μπαίνουν σε κλήρωση, οι οποίες γίνονται μέσω αξιόπιστης εφαρμογής η οποία επιλέγει με ειδικό αλγόριθμο τυχαία τον/ τους νικητή / ες.

Ρητά δηλώνεται ότι το Δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως. Επιπλέον, είναι προκαθορισμένο βάσει όσων προβλέπονται στους παρόντες Όρους, και αποκλείεται η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή του.

Ο Νικητής θα λαμβάνει μήνυμα από τη σελίδα ότι έχει κληρωθεί και θα πρέπει να απαντήσει δίνοντας τα προσωπικά του στοιχεία, προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η παράδοση του δώρου. Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει εντός 15 ημέρων από την ημέρα αρχικής ενημέρωσης του ώστε να παραλάβει το δώρο του. Διαφορετικά, θα λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα ότι αντικαθίσταται και την θέση του θα λαμβάνει ο επόμενος επιλαχόντας κ.ο.κ.

Ο νικητής θα πρέπει να υποδείξει την ταυτότητα του για να μπορεί να παραλάβει το δώρο. Επιπλέον, το δημόσιο όνομα χρήστη (profile name) του νικητή θα δημοσιευτεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή/και στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης στις επίσημες σελίδες του Διοργανωτή για σκοπούς διαφάνειας του διαγωνισμού και για σκοπούς προώθησης και ενημέρωσης του κοινού.

Κατά την παράδοση του δώρου θα ζητηθεί από τον νικητή να φωτογραφηθεί με εκπροσώπους του Διοργανωτή και οι εν λόγω φωτογραφίες θα δημοσιευτούν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή/και στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης στις επίσημες σελίδες του Διοργανώτή εταιρίας για σκοπούς διαφάνειας του διαγωνισμού και για σκοπούς προώθησης και ενημέρωσης του κοινού.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποδώσει το Δώρο στον 1ο αναπληρωματικό Νικητή, εν συνεχεία στον 2ο κ.ο.κ.

Η κατακύρωση Δώρου στον Νικητή, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης στο Διοργανωτή από τον εν λόγω Νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 8, κατωτέρω, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο θα κατακυρώνεται στον 1ο αναπληρωματικό, κατά τη σειρά ανάδειξής του, και σε περίπτωση μη πληρώσεως την αναβλητικής αιρέσεως και από τον 1ο αναπληρωματικό στο 2ο αναπληρωματικό, κατά τη σειρά ανάδειξης του κ.ο.κ.

Η κατακύρωση του Δώρου του Διαγωνισμού τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής από τον Νικητή του Δώρου αυτού σχετικής δήλωσης αποδοχής του δώρου, δημοσίευσης του ονόματος του και φωτογράφησης του για σκοπούς διαφάνειας του διαγωνισμού και για σκοπούς προώθησης και ενημέρωσης του κοινού. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου αυτού, το οποίο αυτοδικαίως γεννάται στο πρόσωπο του 1ου αναπληρωματικού, κατά τη σειρά ανάδειξής του, και στην περίπτωση που δε δεχθεί να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής του Δώρου του ούτε το πρόσωπο αυτό , στο πρόσωπο του 2ου αναπληρωματικού, κατά τη σειρά ανάδειξής του κ.ο.κ.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς Νικητής δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός Νικητής σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Για τον λόγο αυτό τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως Νικητή στο Διαδικτυακό Τόπο δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

9. Ευθύνη: Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς ή εν γένει αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό από τα τεχνικά συστήματα του Διοργανωτή ή/ και αυτών τρίτων που ενεργούν κατ ‘ εντολή και για λογαριασμό του. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή ή των τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό του.

Επιπλέον, ο Διοργανωτής δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών των εφαρμογών ή και άλλων ιστότοπων, στις οποίες πιθανόν να παραπέμπει η εφαρμογή του Διαγωνισμού μέσω ” δεσμών ” , hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών ή τυχόν να εμφανίζονται κατά τη χρήση της. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στου αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Διοργανωτής υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

10. Δημοσιότητα: Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και θα βρίσκονται αναρτημένοι εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του.

11. Προσωπικά Δεδομένα: Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι ως εκτελούσα την επεξεργασία, και ενεργούσα για λογαριασμό, δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, παρά μόνο αυτά του Νικητή (εφόσον ο τελευταίος τα προσκομίσει), με αποκλειστικό στόχο την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων σε αυτόν. 

Δηλώνεται ότι μετά την παράδοση του Δώρου οποιαδήποτε δεδομένα , προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων, του Νικητή ή και τυχόν αναπληρωματικών του Διαγωνισμού , θα καταστραφούν μετά την παρέλευση 90 ημερών, εκτός αν άλλως επιτρέπεται η επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία .

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του παρόντος Διαγωνισμού ή της νέας ημερομηνίας λήξης που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον το Διοργανωτή ή / και οποιονδήποτε τρίτο . Επισημαίνεται ότι το Instagram σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής φέρει την αποκλειστική ευθύνη λήψης οιασδήποτε απαιτούμενης συναίνεσης, άδειας κ.ο.κ. , εφόσον απαιτείται, από το κοινωνικό δίκτυο για τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες Όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο . Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κύπρου .

13. Αποδοχή των Όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και ρητή αποδοχή των παρόντων Όρων.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους και τους όρους χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους Όρους δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν , δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) Τα προσωπικά τους στοιχεία τα οποία δηλώνουν στα πλαίσια του Διαγωνισμού αυτού δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά είναι αποκλειστικά και μόνον τα δικά τους και ότι τα προσωπικά τους αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,

(β) είναι άνω των 18 ετών,

(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στον εν λόγω Διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους, όπως αυτά δημοσιεύονται στο προφίλ τους,

(δ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου,

(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί ο Διοργανωτής τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση αλληλογραφίας, εφόσον είναι ο Νικητής) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού,

(στ) παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στο Διοργανωτή ή/και την Jiunnell  για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, καθώς και των προσωπικών τους στοιχείων, εφόσον αυτός το επιθυμεί, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, του διαδικτύου (Internet), μηνυμάτων μέσω χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (SMS) καθ ‘ όλη τη Διάρκειά του,

(ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στο Διοργανωτή για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος με το Διαγωνισμό, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Ο Διοργανωτής επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση του Νικητή και την απόδοση των Δώρου,

(η) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του Διοργανωτή σε περίπτωση που ο τελευταίος κρίνει ότι κάποιος Συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους.

_____________________________________________________________________________

Terms and Conditions for participating in the Competition

1. Competition – Organisation: The company with the registered name “Jiunnell” a company based in Nicosia Cyprus, organises a promotion and/or promotional Competition under the title ”Giveaway” on their fan page in Instagram.
The competition invites the users of the aforementioned websites to participate in the contest with the corresponding profile that they have already created there, by opting to “follow” the page of Jiunnell and then by making a comment (tag 3 friends) and like on the relevant post of the contest.
All participants must have fully read and accepted these Terms and Conditions in order to participate in the said Competition. (hereinafter referred to as the “Terms”).
The Organiser undertakes no obligation with respect to ensuring or assisting access to internet sites or for providing relevant facilities to any interested party to participate in the Competition. Access to the competition website of the Competition is permitted only under the terms of operation of the relevant server, the corresponding social media networks (Instagram) and the technical and other conditions and specifications of the Competition. The Organiser considers that each participant is the owner and has sole control of his/her personal information which will be requested in the event of winning the Competition.


2. Eligibility for participation in the Competition: All participants must be at least 18 years of age and be residents of Cyprus. All employees of Jiunnell are excluded from entering the draw, along with anyone with an employment relationship, as well as their first- and second-degree relatives and their spouses.


3. It is expressly stated and clarified that those who fall into the following categories are excluded from the Competition:
(a) Anyone who has not reached the age of 18 years,
(b) Anyone who has not expressly agreed to these Terms and has not expressly fully accepted them,
(c) Employees of the Organiser and/or affiliated companies of the Organiser, as well as first and second-degree relatives of the above employees and the spouses of these employees (as defined in Clause 2 herein above).
Also, the Organiser reserves the right to exclude from the Competition, at any time or point, anyone who, in his opinion, is likely to have used (or has attempted to use) unfair means in relation to his/her participation or has violated any of the terms of this article. Unfair means but is not limited to, the use of devices, equipment, computers and/or software to facilitate automated or multiple entries without human intervention, and so on. Each user profile can participate only once (1) in the Competition and receive as many entries as the respective permitted actions specified.
In all cases, the Organiser has the right to block at any stage of the Competition, any user, visitor, participant from the Competition who participates in violation of the Terms, including but not limited to, participants who register false information, even if one of them is declared the winner, and will be held liable by the Organiser for any damage that may result from any such actions.
It is clarified that the participation in the Competition does not require the purchase of a product, nor is there any charge for the participants other than the costs of their internet connection service, based on the price list of the internet service provider they have chosen. Participation in the Competition presupposes access by interested parties to the Internet using their own technical means, is done by their own free will, and always provided that they have first read and agreed to the terms and expressly consented to the voluntary participation in the Competition with their personal information and in accordance with the provisions of Article 5 below.
It is also expressly clarified that the Organiser, reserves the right to change these terms and conditions, to extend or shorten the duration of the Competition and/or to modify or cancel the Competition without notice.


4. Duration of the Competition: The duration of the Competition is defined as the period from 10/05/24 to 24/05/24.
It is clarified that the Electronic Systems of the Organiser that will support the conduct of the Competition are deemed the official timing of the Competition, based on which its start and end time is determined, as well as the time of active sending of the entry or apparent reception of the entry to the Competition. It is explicitly clarified that, after the closing date of the Competition, no entry will be accepted and will not bind the Organiser as to the timeline of such entry.


5. How to participate in the contest: Anyone who meets the above conditions and wishes to participate in the contest must enter through his or her personal account on Instagram, visit the page of Jiunnell and follow the steps of the contest.
Participation in the Competition in accordance with the above conditions constitutes an automatic declaration of participation in the Competition and unconditional and full acceptance of the terms and conditions. The records that Organiser will keep, with the aforementioned entrant data, will constitute full proof of the receipt of any participation in the Competition, using Organiser’s systems and showing the validity of such participation, in accordance with the provisions of these Terms.


6. Competition Prize: The prizes (5 Clean Skin Duo Kits which includes The Gel and The Facial Gel Wash) will be awarded to the winners of the Competition. 5 competition winners will be selected from all Instagram valid entries.

If the competition prize is not in stock at the end of the competition syndication, winners will receive a price of equal value.
At the end of the Competition, all valid entries will be entered into draws (one per medium), which are done through a reliable application that randomly selects the winner (s) using a special algorithm.
It is expressly stated that the gift is specific, absolutely personal, non-transferable, cannot be exchanged, nor can it be requested to replace it with another prize or redeem it in money, at any value. Furthermore, according to the Terms and Conditions, the prize is predetermined, and its exchange or redemption is excluded.


7. Informing the Winner – Prize giving: The winner will receive a message from the page notifying them that they have been drawn and must respond by providing their personal details in order for the gift delivery to be completed. The winner must contact within 15 days from the initial notification date to receive their prize. Otherwise, they will receive an informative message stating that they are being replaced and the next alternate winner will take their place, and so on.

The winner must provide identification in order to receive the gift. Additionally, the winner’s public username (profile name) will be published on the Organizer’s official pages on Mass Media and/or Social Media for competition transparency and public promotion and information purposes.

During the gift delivery, the winner will be asked to be photographed with representatives of the Organizer, and said photographs will be published on Mass Media and/or Social Media on the Organizer’s official pages for competition transparency and public promotion and information purposes.

Otherwise, the Organizer reserves the right to award the Prize to the 1st alternate Winner, then to the 2nd, and so on.

The awarding of the Prize to the Winner is subject to the delayed objection by the Winner providing to the Organizer the information referred to in Article 8 below; otherwise, the relevant Prize will be awarded to the 1st alternate, in order of selection, and in case of non-payment of the delayed objection by the 1st alternate, to the 2nd alternate, and so on.


8. Prize giving: The awarding of the Competition Prize is subject to the acceptance by the Winner of this Prize by signing a relevant acceptance declaration, publishing their name, and photographing them for the transparency of the competition and for promotional and informational purposes for the public. Otherwise, this individual permanently forfeits their right to the Prize, which automatically transfers to the 1st alternate, in order of selection, and if they refuse to sign the Prize acceptance declaration, it transfers to the 2nd alternate, and so forth.

To avoid any disputes, no Winner is considered or authorized as the final Winner according to these Terms, unless the delivery of the Prize to them has been completed in accordance with the defined terms here. For this reason, any publication of the name of an individual purported to be a Winner on the Website does not make the result final nor does it establish any claim of this individual.


9. Liability: Jiunnell will not be liable in the event of any technical reasons it is temporarily or generally impossible to receive and register an entry from someone who wishes to participate in the Competition due to the technical systems of the Organiser and/or those third parties acting on his order and on his behalf. The Organiser is not responsible for any technical problems that may arise due to network issues. In any case, the responsibility of the Organiser will be limited to acts or omissions of the Organiser due to fraud or gross negligence and in no case will extend to accidental events or events of force majeure befalling the Organiser or third parties acting on his behalf.
In addition, the Organiser does not control the availability, content, privacy policy, quality, completeness of services and accuracy of information of applications or other websites, to which the application of the Competition may refer through ‘links’, hyperlinks or creative advertising that may appear during its use. Therefore, users acknowledge that they must contact the respective websites directly for any problem that occurs during the visit or use of other websites, which bear full responsibility for the provision of their services. Under no circumstances can the Organiser be considered to have adopted or have simply accepted the content or services of the websites, to which the website refers and/or links to them in any other way.


10. Publicity: These Terms and Conditions have been posted on the website and will remain there for the duration of the Competition.


11. Personal data: The Organiser announces that as executive handler and acting on behalf and at the behest of Jiunnell, does not process personal data of Competition participants, with the exception of the winner’s (if the latter provides them), for the sole purpose of carrying out all actions necessary to deliver the prize to him.
It is hereby stated that any data, personal or not, of participants, the winner, or runners-up, will be destroyed after 90 days, unless otherwise permitted by the applicable laws.
It is explicitly clarified that, after the end of this Competition or the new closing date set after any postponement or change of the duration of the Competition, entries will no longer be possible and those already made will automatically be considered non-existent and will not count towards the result, nor will they bind the Organiser and/or any third party.Instagram is in no way related to, manage, promote or enhance this Competition. The Organiser is solely responsible for obtaining the necessary consent, permission and so on, if required, from the social networks to carry out this specific Competition.


12. Applicable law – Jurisdiction: These Terms are governed by and are subject to Cyprus law. Any dispute relating to the Competition that may arise in the future shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of Cyprus.


13. Acceptance of the terms: Participation in the Competition implies the full and unconditional acceptance of these Terms and Conditions.
All participants in the Competition fully and without reservation accept these Terms and Conditions and the Conditions of Use of the website. If someone does not accept the terms, they should not participate in the Competition. Also, all participants acknowledge, declare, accept explicitly and unconditionally that:
(a) Their personal information which they declare in the context of this Competition may not belong to a third party, either physical or legal, but it is theirs alone and that their personal information is accurate and true.
(b) They are over 18 years of age.
(c) Their personality is not offended or diminished in any way from their participation in this Competition, in which they participate with their personal data, as published in their profile.
(d) They do not infringe personal data or the right of personality of any third party.
(e)They expressly consent to the Organiser’s use and processing of personal information (name, telephone, e-mail address and mailing address, if of the winner) to serve the purpose of the Competition.
(f) They give their express consent and authorisation to Jiunnell for the promotion of the Competition and its results, as well as their personal information, if they so wish, through printed and electronic press, the internet, messages using mobile telephony services (SMS) throughout its duration.
(g) They give their consent and authorisation to the Organiser to use any event relevant to the Competition for advertising purposes, with no obligation to provide prior notification or to pay compensation. Jiunnell also reserves the right to publish audio-visual material from the draw of the winner and from the prize giving.
(h) They waive the right to any legal or out-of-court action against Jiunnell in the event that the latter determines that a participant should be disqualified.
(i) Jiunnell bears no liability, criminal or civil, to any winner or third party, for any accident that may occur and/or damage and/or bodily or material damage caused to them directly or indirectly, whether related to the prize or for any other cause. The Organiser is exempt from the obligation to deliver a prize in case the terms of participation in the Competition have not been met in any way.

bank account information

Name of Account: G.A.HABL CY

Currency: EUR (€)

IBAN – International Bank Account Number: CY42009002090002091001438236

BIC Swift: ABKLCY2N

JIUNNELL FACE OF BEAUTY
DEEP CLEANSING FOAMING GEL

Clean Moisturised Healthy Skin 

250ml / 8.46oz

Ingredients: Aqua (Water), Sodium Lauroamphoacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Acrylates Copolymer, Sodium Lauroyl Sarcosinate, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Decyl Glucoside, Glycerin, Perlite, Laureth-3, Coco- Betain, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Sodium Cocoyl Isethionate, Phenoxyethanol, Glyceryl Caprylate, Benzyl Alcohol, Fragrance (Parfume), Macadamia Ternifolia Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Salvia Officinalis Extract, Amber extract, Citric Acid

Usage: On a wet face, make a rich foam by using smooth circular movement, and rinse with water.

JIUNNELL FACE OF BEAUTY
AHA CREAM

Bedtime Beauty Routine | Multi-Functional Complex 50ml / 1.7oz

Ingredients: Aqua (Water), Dicaprylyl Ether, Azelaic Acid, Propanediol, Glycolic Acid, Glycerin, Alcohol Denat, Coco-Caprylate/Caprate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Backhousia Citriodora Leaf Extract, Hydroxyethylacrylate/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Ceteareth-20, Salicylic Acid, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Silica, Phenoxyethanol, Fragrance (Parfume), 1,2-Hexanediol, Dimethicone, Tocopheryl Acetate, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3buten-2-one (alpha-iso-methyl ionone) (pure & ex Methylionone), Benzyl salicylate, dLimonene, Geraniol, Hexyl cinnamaldehyde, Hydroxy citronellal,Linalool .

Usage: Apply to thoroughly cleansed skin and gently massage until the cream is absorbed.

Avoid the eye area.

JIUNNELL FACE OF BEAUTY
GLOW SERUM

Bedtime Beauty Routine | Hydrates Skin | AHA Beta Hydroxy Acid BHA

30ml / 1.02oz

Ingredients: Aqua (Water), Glycolic Acid, Sodium Hydroxide, Butylene Glycol, Glycerin, Cucumis Sativus Fruit Extract, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance (Parfum), Cocamidopropyl Betaine, Hydroxyethylcellulose, Hexylene Glycol, Phenoxyethanol, Lactic Acid, Salicylic Acid, Disodium EDTA, CI 14700, Sodium Hyaluronate Crosspolymer3, Citronellol, Coumarin, Geraniol.

Usage: Apply a small amount (2 drops or less) to clean, dry skin at night using gentle circular motions until absorbed .Gently press with your fingertips to work the product into the pores.

Avoid the eye area.

JIUNNELL FACE OF BEAUTY
FAST-ACTING GEL

Bedtime Beauty Routine | Regulating Gloss and Oiliness

50ml / 1.7oz

Ingredients: Aqua (Water), Alcohol Denat, Niacinamide, Glycerin, Pentylene Glycol, Tamarindus Indica Seed Gum, Stevioside, Polysorbate 20, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice, Glyceryl Caprylate, Polyacrylate Crosspolymer-11, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Butylene Glycol, Salix Alba (Willow) Bark Extract, Parfum (Fragrance), Allantoin, Sodium Hyaluronate, Citral, Citronellol, d-Limonene, Geraniol, Linalool.

Usage: Apply thoroughly cleansed skin and gently massage until the cream is absorbed.

Avoid the eye area.

JIUNNELL LADY FACIAL GEL WASH

Rich Foaming Cleanser | Moisturised, More Radiant and Healthy Skin

250ml / 8.46oz

Ingredients: Aqua (Water), Sodium Lauroamphoacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Acrylates Copolymer, Sodium Lauroyl Sarcosinate, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Decyl Glucoside, Glycerin, Perlite, Laureth-3, Coco- Betain, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Sodium Cocoyl Isethionate, Phenoxyethanol, Glyceryl Caprylate, Benzyl Alcohol, Fragrance (Parfume), Macadamia Ternifolia Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Salvia Officinalis Extract, Amber extract, Citric Acid

Usage: On a wet face, make a rich foam by using smooth circular movement, and rinse with water.

JIUNNELL LADY THE CREAM

Advanced Night Repair | Multi Functional Complex | Firming and Stimulating the Skin

50ml / 1.7oz

Ingredients: Aqua (Water), Dicaprylyl Ether, Azelaic Acid, Propanediol, Glycolic Acid, Glycerin, Alcohol Denat, Coco-Caprylate/Caprate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Backhousia Citriodora Leaf Extract, Hydroxyethylacrylate/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Ceteareth-20, Salicylic Acid, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Silica, Phenoxyethanol, Fragrance (Parfume), 1,2-Hexanediol, Dimethicone, Tocopheryl Acetate, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3buten-2-one (alpha-iso-methyl ionone) (pure & ex Methylionone), Benzyl salicylate, dLimonene, Geraniol, Hexyl cinnamaldehyde, Hydroxy citronellal, Linalool

Usage: Apply to thoroughly cleansed skin and gently massage until the cream is absorbed.

Avoid the eye area.

JIUNNELL LADY THE SERUM

Advanced Night Repair | improves fine lines, wrinkles, skin tone, skin texture

30ml / 1.02oz

Ingredients: Aqua (Water), Glycolic Acid, Sodium Hydroxide, Butylene Glycol, Glycerin, Cucumis Sativus Fruit Extract, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance (Parfum), Cocamidopropyl Betaine, Hydroxyethylcellulose, Hexylene Glycol, Phenoxyethanol, Lactic Acid, Salicylic Acid, Disodium EDTA, CI 14700, Sodium Hyaluronate Crosspolymer3, Citronellol, Coumarin, Geraniol.

Usage: Apply a small amount (2 drops or less) to clean, dry skin at night using gentle circular motions until absorbed .Gently press with your fingertips to work the product into the pores.

Avoid the eye area.

JIUNNELL LADY THE GEL

Advanced Night Repair | Corrects Imperfections and the Rough Texture of the Skin

50ml / 1.7oz

Ingredients: Aqua (Water), Alcohol Denat, Niacinamide, Glycerin, Pentylene Glycol, Tamarindus Indica Seed Gum,Stevioside, Polysorbate 20, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice, Glyceryl Caprylate, Polyacrylate Crosspolymer-11, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Butylene Glycol, Salix Alba (Willow) Bark Extract, Parfum (Fragrance), Allantoin, Sodium Hyaluronate, Citral, Citronellol, d-Limonene, Geraniol, Linalool.

Usage: Apply thoroughly cleansed skin and gently massage until the cream is absorbed.

Avoid the eye area.